Algemene voorwaarden Webfly

Algemene Voorwaarden Webfly | januari 2019

Webfly staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 73677434.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Webfly en alle daartoe behorende ondernemingen, verder te noemen “Webfly”, kantoor houdende op Waalstraat 13, 2025RV te Haarlem, en haar Opdrachtgevers.

Artikel 1. Definities

1.1 Webfly: de eenmanszaak

1.2 Opdrachtgever: degene die aan Webfly opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten (‘de Opdracht’), alsmede degene aan wie Webfly een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten heeft gedaan.

1.3 Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

1.4 Schriftelijk: waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, wordt tevens verstaan de communicatie via elektronische weg, waarbij de identiteit en de integriteit van de communicatie wel voldoende vast moet staan.

1.5 Werken: (o.a. software) websites, databestanden, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s en/of huisstijlen.

1.6 Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden tezamen met de offerte en opdrachtbevestiging die afkomstig is van Webfly en geakkoordeerd zijn door Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Webfly en Opdrachtgever betreffende de verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of geleverde of te leveren diensten en producten, daaronder begrepen een door Webfly aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten, ten behoeve van Opdrachtgever en van welke aard dan ook, ook indien deze diensten en producten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden staan omschreven.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van  Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een van de bepalingen uit Afdeling 1 strijdig is met een bepaling uit Afdeling 2, prevaleert de bepaling uit de specifieke regeling (Afdeling 2).

2.5 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overage bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3: Offerte en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Webfly zal per e-mail een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat zij verstaat onder de opdracht. Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen van Werken, kan worden volstaan met een algemene omschrijving van de Werken die gaande de uitvoering zal worden uitgewerkt. De offerte is vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets.

3.2 De offerte blijft geldig gedurende een termijn van dertig dagen na verzending, tenzij in of in verband met die offerte door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere geldigheidstermijn is bepaald.

3.3 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Webfly mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Webfly en Opdrachtgever ondertekende of schriftelijke opdrachtbevestiging door Webfly retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Webfly zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Webfly verstrekte informatie.

3.5 Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Webfly zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4: Benodigde informatie

4.1 Opdrachtgever is gehouden Webfly tijdig alle gegevens en/of inlichtingen te verschaffen en alle medewerking te verlenen, welke Webfly naar haar oordeel nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De gegevens en/of inlichtingen dienen te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Webfly verzocht. Indien Opdrachtgever Werken, materialen of gegevens op een informatiedrager aan Webfly ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Webfly voorgeschreven specificaties.

4.2 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan

Webfly ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.3 Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt, dan wel doordat de door

Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, heeft Webfly het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Webfly bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden(extra) werkzaamheden in rekening te brengen, onverminderd het recht van Webfly tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de  verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.5 Webfly is gehouden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken waarin of waarop de door Opdrachtgever aan Webfly verstrekte informatie is vastgelegd – waaronder begrepen stukken of bescheiden en magnetische of elektronische gegevensdragers – op verzoek van Opdrachtgever aan deze terug te geven, zodra de Opdracht waarvoor de informatie was verstrekt is uitgevoerd of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet eerder dan nadat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Opdracht of de beëindiging van de Overeenkomst aan Webfly verschuldigde bedragen heeft voldaan. Indien en voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever teruggestuurd.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Webfly bepaalt op welke wijze en met welke middelen de Opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Webfly

bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.

5.2 Webfly zal de krachtens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten en producten met de zorg van een goed Opdrachtnemer uitvoeren.

5.3 Webfly is bevoegd derde(n) bij de uitvoering van de Opdracht in te schakelen indien uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat naar het oordeel van Webfly de inschakeling van derde(n) noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.

Artikel 6: Leveringstermijn

6.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Webfly is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

6.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Webfly de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7: Contractsoverneming

7.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derde(n), tenzij Webfly hiermee akkoord gaat. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan derde(n) op te leggen.

7.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Webfly ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.


Artikel 8: Intellectueel eigendomsrecht

8.1 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Webfly van databestanden, voor websites bestemd materiaal (onder meer beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s enzovoort), of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever zal Webfly vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat het zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

8.2 Indien door Opdrachtgever aan Webfly verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever

er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Webfly in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 9: Honorarium

9.1 Het honorarium voor de krachtens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten zal berekend worden op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd, uitgedrukt in uren, vermenigvuldigd met het door Webfly gehanteerde uurtarief, dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Het honorarium wordt vermeld in de opdrachtbevestiging en is exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

9.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte onkosten, daaronder begrepen ook reis- en verblijfkosten, alsmede de kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk in rekening gebracht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichtte werkzaamheden.

9.3 Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

Artikel 10: Betaling

10.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door Webfly aan te wijzen bankrekening.

10.2 Bij overschrijding van de onder 10.1 genoemde termijn is Opdrachtgever, na door Webfly ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim en is Webfly vrij om een incassbureau in te schakelen.


Artikel 11: Ontwikkeling van Werken

11.1 Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken, zal Webfly de werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van diens instructies en gegevens.

11.2 Webfly is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

11.3 Tenzij anders overeengekomen heeft Webfly het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. Webfly zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 12: Onderhoud, installatie, ondersteuning en updates van het Werk

12.1 Indien is overeengekomen dat Webfly zal zorgdragen voor onderhoud of installatie van Werken, ondersteuning zal bieden of Opdrachtgever zal voorzien van Updates met betrekking tot deze Werken, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.

12.2 Webfly zal de betreffende Werken installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware en netwerken. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware en netwerken is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Webfly zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen hardware en netwerken niet aan de eisen van Webfly voldoen, is Webfly gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

12.3 Opdrachtgever zal op verzoek van Webfly medewerkers en hulppersonen van Webfly alle benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de Werken mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze systemen zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

12.4 Indien voor het gebruik van een Werk licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en zorgdragen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Webfly voor aanspraken van derden betreffende installatie en onderhoud van het Werk.

12.5 Webfly zal zich inspannen om op verzoek van Opdrachtgever en op eigen initiatief van tijd tot tijd de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen.

12.6 Webfly zal Opdrachtgever een redelijk niveau van ondersteuning bieden bij het gebruik van de Werken. Deze ondersteuning zal telefonisch en/of per e-mail plaatsvinden.

12.7 Aan deze ondersteuning kunnen kosten verbonden zijn, echter alleen indien dit voorafgaand aan de ondersteuning door Webfly aan u is gemeld. Neem voor deze kosten contact op met Webfly.

12.8 Webfly zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit (update) toe te voegen aan de Werken. Webfly is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de Werken kan belemmeren.

12.9 Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Webfly heeft gemeld en Webfly deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Webfly kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 13: Uitsluiting van garantie

13.1 De Werken wordt Opdrachtgever beschikbaar gesteld zonder enige vorm van garantie of juist functioneren.

13.2 Indien Opdrachtgever meent een defect aan een Werk te hebben gevonden, zal Webfly dit onderzoeken om vast te stellen of werkelijk sprake is van een defect en of hier een bekende oplossing voor is. Opdrachtgever dient Webfly alle medewerking te verlenen alsmede alle gegevens waar. Webfly om verzoekt te verstrekken zodat Webfly tot een oplossing kan komen. Dit houdt echter geenszins een verplichting in voor Webfly om tot een oplossing te komen.


Artikel 14: Oplevering en aanvaarding

14.1 Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren, aanpassen van Werken en/of het verlenen van een licentie daarop, zal Webfly de Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 10 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

14.2 Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Webfly zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat.

14.3 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Webfly het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 Webfly zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Webfly kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Webfly onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Webfly voor de daartoe ontstane schade niet aansprakelijk.

15.2 Opdrachtgever vrijwaart Webfly voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Webfly onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.